Menu

Projekt

Jeżeli czytasz treść tej zakładki, to znaczy, że interesuje Cię projekt starszoharcerski. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do nabycia teoretycznej wiedzy na ten temat, a od Ciebie będzie zależało jej odpowiednie wykorzystanie w praktyce. Wzór planu projektu do pobrania, znajdziesz na podstronie z dokumentami.

Stresik? Nie przejmuj się! Od tego jest drużynowa, żeby pomóc 😉 … ale zacznijmy od początku.


Co to jest projekt starszoharcerski?

Zadanie podjęte z własnej inicjatywy wykonawców, wspólnie zaplanowane, realizowane i oceniane przez grupę. Punktem wyjścia jest jakieś zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie jakiegoś celu w grupie. W toku realizacji projektu każdy uczestnik wykonuje wynikające z planu zadania indywidualne zgodne ze swoimi możliwościami  i zainteresowaniami. Projekt rozwija zainteresowania harcerzy starszych, kształci ich odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Etapy realizacji projektu

Przykładowe obszary realizacji projektu

Zasady i tryb realizacji projektu

 1. Projekt jest realizowany przez zastęp starszoharcerski (lub inny zespół skupiający harcerki i harcerzy starszych powołany specjalnie do realizacji projektu)
 2. Decyzja o realizacji projektu przez zastęp jest dobrowolna i samodzielna. Zadanie zostaje podjęte z własnej inicjatywy wykonawców, wspólnie zaplanowane, realizowane i oceniane przez grupę. Punktem wyjścia jest jakieś zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie jakiegoś celu w grupie. W toku realizacji projektu każdy uczestnik wykonuje wynikające z planu zadania indywidualne zgodne ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.
 3. Realizacja projektu polega na wykonaniu zaplanowanych zadań w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 4. Realizacje zadań zespół odnotowuje w „Karcie projektu”. Karta powinna zawierać:
   nazwę realizowanego projektu,
   wykaz członków zastępu (zespołu) realizującego projekt,
   plan realizacji projektu (z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania),
   planowany czas trwania realizacji projektu.
 5. Prawo do podjęcia decyzji o rozpoczęciu realizacji oraz zaliczaniu projektu, po wspólnej jego ocenie razem z realizującymi mają rady:
   drużyny starszoharcerskiej,
   drużyny wielopoziomowej.

  Zastęp (zespół) podejmuje decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu prezentuje plan realizacji radzie drużyny. Po uzyskaniu zgody rady drużyny na realizację projektu zespól przystępuje do realizacji a decyzja ta jest ogłaszana w rozkazie drużynowego. Rada drużyny może zaproponować zespołowi zmianę niektórych zadań lub uzupełnienie programu realizacji o inne ważne zadania.

 6. Zespół realizujący projekt w dowolnej formie dokumentuje jego przebieg.
 7. Po zrealizowaniu zadań lub po upływie czasu próby zespół podsumowuje swoją pracę, dokonuje samooceny i występuje do prowadzącego próbę z wnioskiem o zaliczenie projektu całemu zespołowi lub pojedynczym jego członkom, jeżeli taki był wynik samooceny zespołu. Zespół realizujący projekt przedstawia w tym celu dokumentację realizacji projektu oraz dokonuje prezentacji, pokazu publicznego zobrazowania efektów, wyników projektu.
 8. Na podstawie przedłożonej dokumentacji i po zaprezentowaniu przez zespół przebiegu realizacji projektu uczestnictwie podsumowaniu zadania przez zespół rada drużyny podejmuje decyzję o zaliczeniu projektu. Decyzja ta ogłaszana jest w rozkazie i wpisana do książeczki harcerskiej.