Menu

Stopnie

Myślisz o rozwoju w drużynie? Chcesz osiągać coraz lepsze wyniki i dążyć do najwyższych szczebli w harcerskiej drabinie? Nic trudnego! Zdobądź kolejny stopień! Znajdź opiekuna, który pomoże Ci przygotować Twoją próbę, czyli zaplanować czas oraz poszczególne zadania realizujące wymagania z próby na stopień dla Ciebie. Następnie zapisz wszystkie zadania w karcie próby (nie zapomnij uwzględnić sprawności i projektów!). Twój opiekun zadba o wszelkie formalności związane z otwarciem próby, zamknięciem oraz przyznaniem stopnia.

Pamiętaj! Opiekunem Twojej próby może być członek Rady Drużyny, który posiada lub ma otwartą próbę na przynajmniej jeden stopień wyżej od tego, który chcesz zdobyć.

Kiedy zadania w Twojej próbie zostaną już ułożone, wspólnie z opiekunem, możecie przystąpić do wypełnienia formularza do otwarcia próby na stopień, który trafi bezpośrednio do Rady Drużyny. Link znajdziesz w Materiałach.

Poniżej znajdziesz też kilka przydatnych informacji. 😉


Idea stopnia

Idee poszczególnych stopni określają postawę, do jakiej harcerka i harcerz powinni dążyć, zdobywając dany stopień. Postawa ta jest zawsze zgodna z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim.

Pionierka / Odkrywca

Ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach. Można na niej/nim polegać. Jest uczynna/uczynny, odważna/odważny, samodzielna/samodzielny. Wywiązuje się z obowiązków, wynikających z miejsca w drużynie.

Samarytanka / Ćwik

Poszukuje wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami. Szuka sytuacji, w których może pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą. Pracuje nad swoim charakterem. Poszukuje swoich zainteresowań i pasji. Rozwija je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzy życie drużyny.

Zasady i tryb zdobywania stopni harcerskich

 1. Harcerka i harcerz zdobywają stopnie indywidualnie. Zdobywanie stopni rozpoczyna się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Harcerka i harcerz przystępują do zdobywania stopni odpowiednich do etapu swojego rozwoju.
 3. Zadania na stopnie ochotniczki/młodzika, tropicielki/wywiadowcy harcerki i harcerze realizują głównie przez aktywny udział w życiu drużyny. Nad ich zdobywaniem czuwają opiekunowie, którymi są zgodnie ze zwyczajem środowiska, np. zastępowi, przyboczni, drużynowy.
 4. Zdobywanie stopni pionierki/odkrywcy, samarytanki/ćwika poprzedza sformułowanie przez harcerkę i harcerza indywidualnych zadań zgodnych z ideą i wymaganiami danego stopnia. W sformułowaniu tych zadań pomagają im opiekunowie, zgodnie ze zwyczajem środowiska, np. zastępowi, przyboczni, drużynowy.
 5. Zdobycie stopni harcerki orlej/harcerza orlego i harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej wymaga ułożenia indywidualnej próby na stopień. Planowanie i realizację prób na te stopnie wspiera opiekun próby. Może nim być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypadku stopnia harcerki orlej/harcerza orlego w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej minimum w stopniu podharcmistrza).
 6. W szczególnych przypadkach drużynowy może dostosowywać wymagania stopnia do indywidualnych możliwości harcerki i harcerza (np. zdrowotnych), specyfiki pracy drużyny, warunków środowiska itp.
 7. Przy zamknięciu próby należy wziąć pod uwagę realizację wymagań na stopnie i postawę harcerki/harcerza.
 8. Decyzje w sprawie zatwierdzenia programu próby oraz o przyznaniu stopnia podejmują:
   w drużynie harcerskiej – drużynowy przy współudziale rady drużyny,
   w drużynie starszoharcerskiej – rada drużyny,
   w drużynie wędrowniczej – członkowie drużyny zgodnie z konstytucją drużyny.

  Program próby musi być zapisany w karcie próby.

 9. Do prowadzenia prób HO i HR (zatwierdzenia programu próby oraz podjęcia decyzji o przyznaniu stopnia) można powołać kapitułę stopni przy drużynie, szczepie, związku drużyn lub hufcu. W skład kapituły mogą wchodzić tylko posiadający ten stopień harcerze i instruktorzy. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określają członkowie kapituły, a zatwierdza komendant jednostki, przy której działa kapituła.
 10. Decyzje o otwarciu próby, zamknięciu i przyznaniu stopnia ogłasza drużynowy w rozkazie.
 11. Podsumowanie realizacji próby może odbywać się w sposób przyjęty w danym środowisku, np. bieg harcerski, ocena przez kapitułę stopni.
 12. Zdobycie stopnia potwierdza się wpisem do książeczki harcerskiej i oznaczeniem na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych) munduru harcerskiego:
   ochotniczka i młodzik – jedna belka,
   tropicielka i wywiadowca – dwie belki,
   pionierka i odkrywca – jedna krokiewka,
   samarytanka i ćwik – dwie krokiewki,
   harcerka orla i harcerz orli – jedna gwiazdka,
   harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej – dwie gwiazdki.

  Dodatkowo stopnie można oznaczać nabiciem na krzyżu harcerskim:

   pionierka i odkrywca – srebrna lilijka,
   samarytanka i ćwik – złota lilijka,
   harcerka orla i harcerz orli – złota lilijka i złoty okrąg,
   harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej – złote: lilijka, okrąg i wieniec.